Regulamin

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA

I WYTWARZANIA ODZIEŻY

REGULAMIN OLIMPIADY

Politechnika Łódzka,  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów organizuje dla zdolnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzyi Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.

Wiara w głęboki sens podejmowania działań zmierzających do kształtowania u uczniów nawyku inwestowania w siebie, we własny rozwój intelektualny, skłoniła nas do zorganizowania olimpiady w obszarze –technika. Inspirowani nowoczesnymi technologiami w przemyśle mody, z których wynikają nowe wartości, poprzez olimpiadę pragniemy zapewnić uczniom jak najlepszy start w dorosłe życie. Jesteśmy przekonani, że udział w olimpiadzie, a zwłaszcza uzyskanie tytułu laureata czy finalisty ukształtuje lepszą przyszłość absolwentów.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia, konkursów, turniejów i olimpiad.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia, konkursów, turniejów i olimpiad

FINANSOWANIE

1.     Wydatki związane z organizacją zawodów okręgowych i ogólnopolskich pokrywają: współorganizatorzy olimpiady, sponsorzy, stowarzyszenia branżowe oraz fundacje.

2.     Pozyskane środki finansowe przeznacza się na organizację i przeprowadzenie II i III stopnia olimpiady.

3.     Zasady rozliczania wydatków oraz sporządzanie sprawozdań finansowych regulują przepisy o rachunkowości budżetowej.

CELE OLIMPIADY

·       Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania projektowaniem odzieży i procesami jej wytwarzania,

·       Kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół odzieżowych,

·       Propagowanie wśród młodzieży wizerunku przemysłu odzieżowego,

·       Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego,

·       Lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych na kierunkach związanych z projektowaniem, stylizacją i technologią odzieży,

·       Zachęcanie młodzieży do współzawodnictwa,

·       Nawiązanie współpracy miedzy nauczycielami, szkołami i ośrodkami nauczycielskimi.

Rozdział I. Olimpiada i jej Organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem olimpiady jest Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Odpowiada on za część merytoryczną.

Adres organizatora:

90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116

tel.: 42 6313300; fax. 42 6364823; e-mail: www.style.p.lodz.pl

1.2. W organizowaniu olimpiady mogą uczestniczyć inne szkoły wyższe oraz instytucjei organizacje prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.

1.3. Organizator powołuje Komitet Główny, za pośrednictwem którego przygotowujei przeprowadza olimpiadę. Komitet Główny jest odpowiedzialny za poziom merytorycznyi organizację olimpiady zgodnie z regulaminem.

1.3.1. Komitet Główny ma siedzibę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Technikum  nr 7 41-200 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 64. tel.: 32 2660682; fax. 32 2912094; e- mail: 

1.3.2. W skład Komitetu Głównego wchodzi: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz naukowy, oraz członkowie. Są oni powoływani przez Komitet Główny             po akceptacji Organizatora olimpiady. Grono tych osób jest upoważnione do podejmowania bieżących decyzji i organizowania prac Komitetu Głównego.

1.4. Do zadań i uprawnień Komitetu Głównego w szczególności należy:

·        Opracowanie wytycznych w sprawie organizacji poszczególnych etapów zawodów (I, IIi III stopnia), ustalenie rocznego terminarza ich przeprowadzenia,

·        Określenie tematyki i zakresu treści oraz wykazu obowiązującej literatury w porozumieniu z Organizatorem olimpiady,

·        Organizacja sieci okręgów,

·       Zapewnienie logistyki przedsięwzięcia: dystrybucja materiałów informacyjnych, dystrybucja testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie środków do realizacji zawodów poszczególnych szczebli, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych zawodów, komunikacja z uczestnikami, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia,

·       Powoływanie Komitetów Okręgowych do organizacji II stopnia zawodów olimpiady,

·       Opracowanie zestawów pytań i zadań na wszystkie etapy olimpiady i dostarczenieich Komitetom Szkolnym i Okręgowym, określenie zasad i warunków przeprowadzenia olimpiady, jednolitych kryteriów oceniania prac pisemnych,

·       Udzielanie wyjaśnień w sprawach organizacyjnych, zasad oceny, kryteriów kwalifikacji uczestników do kolejnych etapów olimpiady,

·       Ustalenie minimalnej liczby punktów niezbędnych do zakwalifikowania się uczestnika do zawodów II i III stopnia,

·       Zatwierdzanie przesłanych przez Komitety Szkolne i Okręgowe wyników zawodów i kwalifikowanie uczestników odpowiednio do zawodów II i III stopnia,

·       Przeprowadzenie zawodów stopnia III (centralnego) oraz zorganizowanie uroczystego zakończenia każdej edycji olimpiady,

·       Nadawanie uczestnikom uprawnień finalisty i laureata, wydawanie zaświadczeń i dyplomów, wyróżnień oraz nagród,

·       Ustalenie formy dokumentacji z poszczególnych stopni zawodów olimpiady oraz metod jej prowadzenia i sposobu przechowywania,

·        Prowadzenie rozliczeń finansowych,

·       Popieranie działań promujących olimpiadę wśród uczniów poprzez informacje na stronach internetowych szkół, rozsyłanie regulaminu olimpiady oraz informacji do zainteresowanych szkół i uczestników,

·       Rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z nieprzewidzianych regulaminem sytuacji spornych poprzez kontakt z uczestnikami olimpiady, Komitetami Szkolnymi i Okręgowymi,

·       W celu usprawnienia pracy w realizacji określonych zadań, Komitet Główny może powoływać:

-     Komitet zadań – do opracowania tematyki i zadań wszystkich stopni olimpiady,

-     Komitet weryfikacyjny – do weryfikacji wyników I, II i III stopnia olimpiady.

1.5. Organizator olimpiady ma prawo do:

·       Wglądu do dokumentacji olimpiady, rozliczeń finansowych,

·       Anulowania wyników poszczególnych stopni olimpiady lub nakazania powtórzenia danego stopnia olimpiady w razie nieprawidłowości np. naruszenia regulaminu olimpiady

·       Współpracy z Komitetem Głównym olimpiady,

·       Reprezentowania olimpiady na zewnątrz

·       Rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących olimpiady i jej uczestników

·       Nawiązywania współpracy z innymi partnerami np. sponsorami.

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady

2.1. Olimpiada opiera się na modelu rozproszonym. Powołany przez Organizatora Komitet Główny zajmuje się organizacją olimpiady, dokonując podziału na okręgi i powołując Komitety Okręgowe. Komitety Okręgowe administrują swoje działania natomiast Komitet Główny olimpiady sprawdza sposób administrowania II stopnia olimpiady oraz administruje stopień III.

2.2. Podział na okręgi

1. Okręg Polski Południowej - obejmuje woj. Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie

2. Okręg Polski Centralnej - obejmuje woj. Łódzkie, Świętokrzyskie, Kujawsko-Pomorskie

3. Okręg Polski Wschodniej - obejmuje woj. Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie

4. Okręg Polski Zachodniej - obejmuje woj. Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie

5. Okręg Polski Północnej - obejmuje woj. Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodnio-Pomorskie

2.3. Komitet Główny olimpiady koryguje liczbę okręgów i przypisuje do nich poszczególne szkoły biorąc pod uwagę lokalizację szkół i  ich liczność w okręgu. Dopuszcza się powoływanie co najmniej dwóch Komitetów Okręgowych.

Rozdział II. Organizacja Olimpiady

§ 3. Uczestnicy Olimpiady

3.1. W olimpiadzie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół ponadgimnazjalnychw których kształcenie daje możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie technik technologii odzieży i technik przemysłu mody, a także za zgodą Komitetu Głównego laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3.2. Uczniowie przystępują do olimpiady dobrowolnie. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się olimpiady, uczeń może do niej przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w olimpiadzie.

3.3. Olimpiada odbywa się trzystopniowo:

Zawody I stopnia – szkolne

Zawody II stopnia - okręgowe

Zawody III stopnia - centralne

3.4. Uczeń zgłasza w szkole chęć uczestniczenia w olimpiadzie, wówczas szkoła podejmuje właściwe kroki:

·        Nauczyciel opiekun ucznia przygotowuje go do olimpiady wskazując źródła uzupełnienia wiedzy, prowadząc konsultacje,

·        Komitet Szkolny olimpiady powołany przez dyrektora szkoły przeprowadza zawodyI stopnia i na podstawie uzyskanych wyników zgłasza uczniów, którzy uzyskali wymaganą ilość punktów określoną regulaminem, do zawodów II stopnia olimpiady,

·        Do zawodów II stopnia olimpiady uczestnicy zgłaszani są pisemnie na drukach zgłoszeniowych opracowanych przez Komitet Główny, na których wpisuje się liczbę uzyskanych punktów w zawodach szkolnych olimpiady. Druki te przesyłane są drogą pocztową na adres Komitetu Głównego,

·        Komitet Główny ogłasza listę uczestników zawodów II stopnia olimpiady na stronie internetowej oraz powiadamia uczestników pisemnie o zakwalifikowaniu się do zawodów  II stopnia olimpiady, przesyłając informację do szkół, z których wywodzą się uczestnicy,

·        Do zawodów III stopnia olimpiady zakwalifikowuje uczestników Komitet Głównyna podstawie protokołów z II stopnia olimpiady otrzymanych z Komitetów Okręgowych,

·        Zgłoszeń uczestników do poszczególnych zawodów olimpiady dokonuje się zgodnie z harmonogramem organizacji olimpiady,

3.5. Uczestnicy olimpiady zobowiązani są do: przestrzegania regulaminu i terminarza olimpiady, realizacji zadań zgodnie z ich założeniami, informowania Komitetu Głównego lub Organizatora olimpiady o zdarzeniach losowych uniemożliwiających przystąpienie do danego stopnia olimpiady, informowania o wszelkich innych kwestiach związanych z udziałem w olimpiadzie.

§ 4. Organizacja Olimpiady

4.1. Zawody olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Komitet Główny olimpiady opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia organizatorowi program olimpiady oraz regulamin olimpiady. Komitet Główny olimpiady opracowuje tematy zawodów II i III stopnia i przekazuje je komitetom przeprowadzającym zawody w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów. Komitet Główny olimpiady decyduje o sposobie przygotowywania zadań do zawodów I stopnia, przekazuje komitetom szkolnym: wykaz obowiązującej literatury, stosowne wytyczne i zleca im opracowanie zadań.

Komitet Główny olimpiady wydaje laureatowi lub finaliście zaświadczenie wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) oraz prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.

4.3. Zawody I stopnia- szkolne polegają na rozwiązaniu testu pisemnego wielokrotnego wyboru. Test ma sprawdzać wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową  dla zawodu technik technologii odzieży i technik przemysłu mody.

4.3.1. Zawody I stopnia są realizowane w szkołach przed Komitetem Szkolnym olimpiady.

·       Szkolny Komitet olimpiady powołuje dyrektor szkoły z grona nauczycieli przedmiotów zawodowych,

·       W skład Komitetu wchodzi przewodniczący, dwóch członków oraz sekretarz,

·       Do zadań Komitetu Szkolnego należy:

           - określenie sposobu przeprowadzania zawodów I stopnia

- przygotowanie testu do części pisemnej składającego się z 40 zadań zamkniętych, w oparciu o: podstawę programową, wybrany w danej szkole program nauczania przedmiotów obejmujących szeroko rozumianą wiedzę z zakresu odzieżownictwa oraz wykaz literatury opracowany przez Komitet Główny,

- przeprowadzenie zawodów szkolnych olimpiady,

- sporządzenie protokołu z przebiegu zawodów I stopnia wg wzoru podanego przez Komitet Główny,

- opracowanie wyników zawodów szkolnych olimpiady i wyłonienie najlepszych zawodników,

- ogłoszenie wyników uczestnikom,

- zgłoszenie uczestników z największą liczbą punktów do zawodów II stopnia- okręgowych.

4.3.2. Czas trwania etapu szkolnego nie powinien przekroczyć 60 minut.

·       Każdy uczestnik przystępując do zawodów szkolnych powinien okazać legitymację szkolną lub dowód osobisty,

·       Uczestnik zawodów szkolnych może korzystać w czasie konkursu z kalkulatora,

·       Uczestnik zawodów nie może mieć ze sobą telefonu komórkowego ani innego sprzętu umożliwiającego porozumiewanie się z otoczeniem zewnętrznym.

4.3.3. Komitety Szkolne opracowują wyniki wg następujących kryteriów: za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź przyznają 1 pkt., a za błędną lub jej brak 0 pkt. Do II stopnia zawodów – okręgowych kwalifikują się uczniowie, którzy w zawodach szkolnych olimpiady uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.

4.3.4. Komitety Szkolne w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia zawodów I stopnia olimpiady wysyłają do Komitetu Głównego olimpiady, protokół wraz z listą uczestników proponowanych do zawodów II stopnia olimpiady (zawody okręgowe) oraz testy uczniów, którzy uzyskali wymaganą ilość punktów.

4.4. Zawody II stopnia - okręgowe.

Komitet Główny podejmie ostateczną decyzję, w których okręgach odbędą się zawody i przyporządkuje do nich szkoły, co ma na celu zrównoważenie ilości szkół w poszczególnych okręgach. O przyporządkowaniu szkoły do okręgu decyduje jej lokalizacja.

4.4.1.  Komitet Główny powołuje Komitety Okręgowe w składzie:

przewodniczący - pracownik naukowy uczelni wyższej

zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Kuratorium lub Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli województwa, w którym powołany jest Komitet Okręgowy

członkowie - pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych (przedmiotów teoretycznychi zajęć praktycznych), wybranych drogą losowania ze szkół startujących

                  w olimpiadzie

sekretarz - nauczyciel przedmiotów zawodowych

·        Powołanie Komitetów Okręgowych jest równoznaczne ze zgodą na przeprowadzenie zawodów II stopnia olimpiady i tylko w takim przypadku Komitet Główny prześle listy uczestników, zadania przewidziane dla tych zawodów oraz wzory niezbędnej dokumentacji,

·        Do zadań Komitetów Okręgowych olimpiady należy:

-   zabezpieczenie przesłanych testów,

-   przeprowadzenie zawodów II stopnia,

-   sporządzenie protokołu z przebiegu zawodów okręgowych,

-   opracowanie wyników zawodów, ogłoszenie wyników uczestnikom w tym samym dniu po zawodach,

-   zgłoszenie uczestników do zawodów III stopnia - centralnych,

·        Do 9 listopada każdego roku szkoły mogą przesyłać do Komitetu Głównego olimpiady propozycje zadań do przeprowadzania zawodów okręgowych. Zgłoszone propozycje mogą być wykorzystane przy opracowaniu zadań do zawodów II stopnia,

·        W zawodach II stopnia obowiązuje literatura podana w programie olimpiady. Za opracowanie zadań dla zawodów II stopnia olimpiady odpowiada Komitet Główny. Ostatecznej oceny merytorycznej zadań dokonuje Organizator olimpiady,

4.4.2. Tryb i sposób przeprowadzenia zawodów II stopnia (tj. przygotowanie sal, harmonogram przebiegu zawodów) ustala Komitet Główny wspólnie z organizatorami zawodów okręgowych tj., Komitetami Okręgowymi.

·        Zawody okręgowe polegają na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, na który składa się 50 zadań zamkniętych. Zadania te mają sprawdzić podstawową wiedzę i umiejętności w zawodzie (z podstawy programowej) – 90% zadań oraz wiedzę zaawansowaną z zakresu wzornictwa i technologii odzieży - 10% zadań,

·        Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) jest liczba uzyskanych punktów. Do zawodów III stopnia kandydują uczniowie, którzy w zawodach okręgowych zdobyli minimum 60% punktów możliwych do uzyskania. Zadania testowe oceniane są według zasady 0/1: błędna odpowiedź lub jej brak – 0 pkt. prawidłowa odpowiedź – 1 pkt.,

·        Czas trwania zawodów okręgowych nie powinien przekroczyć 90 minut,

§  Każdy uczestnik przystępując do zawodów:

         - powinien okazać się legitymacją szkolną lub dowodem osobistym,

- może korzystać przy rozwiązywaniu testu z kalkulatora, inne pomoce zdyskwalifikują zawodnika,

- nie może mieć ze sobą telefonu komórkowego ani innego sprzętu umożliwiającego porozumiewanie się z otoczeniem zewnętrznym.

4.4.3. Okręgowy Komitet olimpiady najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia zawodów II stopnia olimpiady przesyła do Komitetu Głównego sprawozdanie z dołączonymi pracami pisemnymi wszystkich uczestników i stosowną dokumentację.

4.4.4. Do zawodów III stopnia olimpiady kwalifikują się uczniowie z wymaganą liczbą punktów uwzględniając wszystkie okręgi. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do zawodów centralnych podejmuje Komitet Główny olimpiady po zapoznaniu się z nadesłaną dokumentacją.

4.4.5. Komitet Główny w ciągu dwóch tygodni od dostarczenia wyników zawodów II stopnia zamieszcza na stronie internetowej wykaz uczniów zakwalifikowanych do III stopnia zawodów – centralnych z poszczególnych okręgów, a najpóźniej do 20 lutego przesyła pisemną informację do szkół o zakwalifikowaniu się uczniów do zawodów III stopnia.

4.5. Zawody III stopnia - centralne.

Zawody III stopnia olimpiady organizowane są przez Komitet Główny.

4.5.1. Komitet Główny olimpiady powołuje Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia zawodów centralnych w składzie:

przewodniczący - pracownik naukowy uczelni wyższej (Organizatora olimpiady)

v-ce przewodniczący -  pracownik naukowy uczelni wyższej lub przedstawiciel KO lub przedstawiciel Fundacji PIOT

członkowie - jeden nauczyciel przedmiotów zawodowych z CKZiU w Sosnowcui czterech nauczycieli przedmiotów zawodowych wybranych drogą losowania ze szkół startujących w olimpiadzie

sekretarz - nauczyciel przedmiotów zawodowych z CKZiU w Sosnowcu

W skład Komisji mogą wchodzić również, jako członkowie, przedstawiciele innych uczelni, stowarzyszeń naukowych lub fundacji związanych z przemysłem mody.

4.5.2. Komitet Główny opracowuje zestaw zadań do zawodów III stopnia olimpiady (centralnych) w oparciu o tematykę ujętą w programie olimpiady i określa sposób przeprowadzenia olimpiady. Za merytoryczną treść tych zadań odpowiada Organizator olimpiady.

4.5.3. Zawody III stopnia składają się z części pisemnej i części ustnej.

·       Część pisemna obejmuje: rozwiązanie testu złożonego z 60 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, na który składa się: 20% zadań zaawansowanych wykraczających poza ramy programowe nauczania w zawodzie oraz 80% zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności zawodowe z odzieżownictwa objęte podstawą programową i programem nauczania. Czas trwania części pisemnej - 90 min,

·       Zadania testu oceniane są metoda 0/1 tzn. za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt., za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną 0 pkt.,

·       Do części ustnej kwalifikuje się 5 finalistów z najwyższą punktacją z części pisemnej,

·       Część ustna, w której zakwalifikowani finaliści walczą o miejsca od pierwszegodo piątego, składa się z losowo wybranych zestawów 3 pytań problemowych, na które finaliści odpowiadają przed komisją oceniającą.

Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie problemowe finalista otrzymać może maksymalnie 5 pkt.:

3 pkt. - za treść merytoryczną wypowiedzi,

1 pkt - za posługiwanie się słownictwem zawodowym,

1 pkt. - za przejrzystość wypowiedzi ( uporządkowanie, brak chaosu,),

·        Zawody centralne w części ustnej są rejestrowane.

       - rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika. Brak zgody uczestnika nie

         wyklucza go z udziału w zawodach, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania

         od uzyskanych punktów,

       - zarejestrowane odpowiedzi przechowywane są w siedzibie Komitetu Głównego przez

         5 lat (w archiwum) od dnia ogłoszenia wyników, po upływie tego czasu są niszczone,

       - zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane jedynie do weryfikacji uzyskanych

         wyników w czasie zawodów dla potrzeb trybu odwoławczego.

       - rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio.

·       Wyniki zawodów III stopnia olimpiady zostają ogłoszone w tym samym dniu olimpiady.

4.5.4. Zwycięzcą Olimpiady danej edycji zostaje zawodnik, który uzyskał największą ilość punktów z części pisemnej i ustnej.

4.5.5. W klasyfikacji uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy:

Finalista Olimpiady to uczestnik zawodów III stopnia, który uzyskał z części pisemnej, co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycia,

Laureat Olimpiady to każdy z pięciu uczniów spośród finalistów, którzy zostali zakwalifikowani do części ustnej olimpiady.

4.5.6. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w zasadach organizacji i regulaminie, decyzję podejmuje przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej po zasięgnięciu opinii pozostałych członków.

4.6. Dokumentacja obowiązująca w poszczególnych zawodach olimpiady.

·        Komitet Główny olimpiady ustala rodzaj dokumentacji zawodów wszystkich szczebli oraz sposób jej przechowywania. Dokumentacja powinna być przechowywana przez 5 lat.

·        Dokumentacja Komitetów Szkolnych i Okręgowych obejmuje:

-          listę członków komitetu,

-          protokoły z zawodów odpowiedniego stopnia,

-          prace pisemne zawodników,

-          pisma przychodzące i wychodzące,

-          listę zgłoszonych do udziału w olimpiadzie uczniów,

-          listę zgłoszonych w olimpiadzie szkół oraz członków komitetów szkolnych,

·        Komitet Główny olimpiady prowadzi archiwum akt dotyczących zawodów III stopnia olimpiady, w którym gromadzi:

-          dokumentację powołania olimpiady,

-          prace pisemne III-ego stopnia olimpiady wraz z pracami uczestników zawodów II stopnia zakwalifikowanych do zawodów III-ego stopnia - przez okres 2 lat,

-          rejestr wydanych laureatom zaświadczeń wraz z wzorami takich zaświadczeń,

-          informatory Olimpiady, wraz z tematami zawodów,

-          listy laureatów, jak również ich nauczycieli i szkół,

-          dokumentację statystyczną,

-          dokumentację finansową: preliminarze i sprawozdania finansowe,

-          dowody rachunkowe za ostatnie 5 lat,

-          dokumenty kontroli.

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1. W olimpiadzie mogą brać udział osoby niepełnosprawne – Organizator dokona wszelkich starań, aby zawody organizować w takich miejscach, by nie wykluczały udziału tych osób.

5.2. Korzystanie z niedozwolonych pomocy w czasie konkursu, porozumiewanie się z innymi uczestnikami, bądź złamanie punktu regulaminu spowoduje dyskwalifikację zawodnika z dalszego udziału w zawodach.

5.3. Jeżeli po zakończeniu olimpiady zostaną wykryte nieprawidłowości w postępowaniu uczestnika Komitet Główny może odebrać uprawnienia laureatowi lub finaliście.

5.4. Laureaci olimpiady mogą być zgłaszani do udziału w olimpiadach międzynarodowych, jeżeli będą one spójne z dziedziną wiedzy, z której uczestnik olimpiady ogólnopolskiej uzyskał tytuł laureata.

5.5. Organizator Olimpiady zapewnia wyżywienie dla finalistów zakwalifikowanych do części ustnej olimpiady.

§ 6. Tryb odwoławczy.

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie danych zawodów, nie odzwierciedla jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo do złożenia odwołania na piśmie.

6.2 Odwołanie składa się do Komitetu Głównego olimpiady w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia zawodów (decyduje data stempla pocztowego).

6.3. Odwołanie składa się na piśmie i wysyła listem poleconym na adres Komitetu Głównego olimpiady za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu. Przedmiotem sprawdzenia może być: praca uczestnika pod względem przyznanych punktów i ich przeliczenia, dokumentacja z danego etapu olimpiady, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia olimpiady, przestrzeganie procedur organizacyjnych przez organizatorów spornego etapu olimpiady.

6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego informuje o swojej decyzji właściwy organ organizacyjny, w którym przystępował do zawodów poszkodowany uczestnik oraz wskazuje sposób realizacji odwołania.

Rozdział III. Uprawnienia i nagrody

§ 7. Nagrody i uprawnienia

8.1. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Zapisano w nim:  Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych zwybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego, o którym mowa     w § 118 ust. 1.

8.2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

8.3. Laureatom i finalistom olimpiady przysługują następujące nagrody:

·             dyplomy zawierające informacje o ilości zgromadzonych punktów w olimpiadzie.

·             nagrody rzeczowe ( np. ciekawe wydawnictwa naukowe, laptopy, tablety itp.)

·             szkolenia lub staże w renomowanych firmach przemysłu mody ufundowane przez sponsorów,

·             zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zwolnienie z egzaminu pisemnego na daną kwalifikację.

·             laureaci, otrzymują ocenę celującą z przedmiotów ujętych w dopuszczonym do użytku    w szkole programie nauczania dla zawodu, których zakres treści jest uwzględniony        w blokach tematycznych programu olimpiady,

·             finaliści mają podniesione oceny z przedmiotów objętych programem nauczania o jeden stopień wyżej zgodnie z obowiązującą w szkole skalą ocen.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 8. Postanowienia końcowe

9.1. Komitet Główny olimpiady ma prawo dokonywać w niniejszym regulaminie zmian niesprzecznych jednak z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 września 2014 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

O zmianach w regulaminie muszą być powiadomione szkoły biorące udział w olimpiadzie, co najmniej jeden miesiąc przed terminem zawodów I-go stopnia.

9.2. Corocznie Komitet Główny Olimpiady opracowuje i wydaje wytyczne do kolejnej edycji Olimpiady.

9.3. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w tym regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem olimpiady.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .