Szkoła Branżowa II

Technik żywienia i usług gastronomicznych

zywenie
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy.  W ostatnich latach ciągle wzrasta liczba punktów gastronomicznych, w których jest zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę.  To zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz, możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. W BS II stopnia jest realizowana druga kwalifikacja wyodrębniona w tym  zawodzie: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Równocześnie z kształceniem zawodowym realizowane jest kształcenie ogólne przygotowujące  do zdania egzaminu maturalnego.

Absolwent BS II stopnia podczas nauki zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych odpowiadających potrzebom  rynku pracy:

  • oceniania jakości żywności, 
  • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia, 
  • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej, 
  • wykonywania usług gastronomicznych, 
  • ekspedycji potraw i napojów.

Nauczysz  się organizowania i prowadzenia usług  gastronomicznych, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobędziesz umiejętności aktywnego zachowania na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pisania biznesplanu.

MIEJSCA PRACY:

– restauracje,
− hotele,
– domy wczasowe,
– bary,
– kawiarnie,
– sanatoria,
– instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
– stacje sanitarno-epidemiologiczne,
– szpitale,
– instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

GDZIE MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ,  STUDIA 

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych.