Program Olimpiady

Program Olimpiady

Program Olimpiady obejmuje wiedzę i umiejętności, mieszczące się w następujących dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu i finanse. 

Zagadnienia ujęte w programie nawiązują do podstaw programowych przedmiotów (wiedzy zawodowej), realizowanych w szkołach średnich, kształcących w wyżej wymienionych zawodach. 

W ramach treści programowych wyróżnia się wiedzę i umiejętności w zakresie tematu wiodącego i problematyki ogólnej. 

Temat wiodący jest ustalany indywidualnie dla każdej edycji Olimpiady. Zagadnienia objęte tematem wiodącym wykraczają w pewnej mierze poza materiał nauczania w szkołach średnich, wobec czego do ich opracowania potrzebne są również inne – niż podręczniki szkolne – źródła wiedzy (na przykład podręczniki akademickie, książki naukowe, wydawnictwa statystyczne, czasopisma ekonomiczne, źródła internetowe, akty prawne, informacje o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie). 

Natomiast problematyka ogólna jest stałym elementem Programu, obowiązującym we wszystkich Olimpiadach. Jest ona w zasadzie zgodna z obowiązującymi podstawami programowymi nauczania przedmiotów zawodowych w technikach o profilu ekonomicznym i podstawowych kanonach kultury ekonomicznej społeczeństwa.

Zasady organizacji Olimpiady

 

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i odbywa się w trzech etapach: 

 • etap I - eliminacje szkolne 
 • etap II - zawody okręgowe 
 • etap III - zawody centralne. 

Za przeprowadzenie Olimpiady odpowiada:

 

 • Komitet Główny - ustala Program Olimpiady i jego temat wiodący ,odpowiada za jego organizację , powołuje Jury do oceny prac uczestników i ustalenia wyników II i III etapu , gromadzi dokumentację dotyczącą olimpiady. 
 • Jury Olimpiady – dokonuje oceny prac uczestników zawodów okręgowych i centralnych, ustala i ogłasza wyniki II etapu Olimpiady na podstawie oceny prac uczestników zawodów okręgowych, ogłasza listy zakwalifikowanych do zawodów centralnych, ustala wyniki zawodów centralnych na podstawie oceny prac uczestników zawodów centralnych oraz ogłasza informacje w tym zakresie.
 • Komisje Okręgowy – odpowiadają za współpracę z Komitetem Głównym i zorganizowanie przebiegu zawodów okręgowych
 • Komisje Szkolne -są odpowiedzialne za rozpropagowanie Olimpiady na terenie szkoły, zorganizowanie pomocy w przygotowaniu uczniów do zawodów, zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie, zabezpieczenie warunków do samodzielnej pracy i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem eliminacji, opracowanie pytań na zawody szkolne w oparciu o obowiązujący Program Olimpiady

Zakres wiedzy i umiejętności 

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach zawodów oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników na poszczególnych stopniach zawodów określany jest dla każdej edycji w „Informatorze Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich”, a ponadto: 

 1. a) w zawodach pierwszego stopnia (szkolnych) – wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych w wymienionych zawodach 
 2. b) w zawodach drugiego stopnia (okręgowych) - niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych w wymienionych zawodach 
 3. c) w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) – wykraczający ponad podstawę programową przedmiotów zawodowych w wymienionych zawodach 

Organizacja eliminacji szkolnych. 

 1. Eliminacje szkolne odbywają się w zgłoszonych do Olimpiady szkołach, w terminie ustalonym przez Komisję Szkolną, nie później jednak niż do dnia wyznaczonego przez Komitet Główny. 
 2. Jeżeli w szkole, do której uczeń uczęszcza nie organizuje się zawodów I stopnia Olimpiady, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły, po konsultacji z Komitetem Głównym Olimpiady. 
 3. Zawody przeprowadza Komisja Szkolna w ramach swoich zadań 
 4. Zadania na eliminacje szkolne mają charakter testu pisemnego i sprawdzianu umiejętności. Treść zadań ustalają Komisje Szkolne, biorąc pod uwagę temat wiodący i problematykę Olimpiady, zamieszczoną w Programie Olimpiady.
 5. Komisja Szkolna zgłasza do udziału w zawodach okręgowych uczestników na podstawie wyników eliminacji szkolnych.
 6. Z przebiegu zawodów sporządza się protokół i przesyła do Komitetu Głównego.

Organizacja zawodów okręgowych. 

 1. Zawody odbywają się jednocześnie we wszystkich wyznaczonych okręgach w terminie ustalonym przez Komitet Główny. W każdym z okręgów zawody organizuje ustalony przez Komitet Główny organizator, którym zostaje jedna ze szkół uczestniczących w Olimpiadzie, znajdująca się na terenie danego okręgu. 
 2. W zawodach okręgowych uczestniczą uczniowie zgłoszeni przez Komisje Szkolne. 
 3. Zawody przeprowadza Komisja Okręgowa w ramach zadań wymienionych w punkcie III.7 Regulaminu. 
 4. W zawodach okręgowych może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Komitetu Głównego. 
 5. Zadania na zawody okręgowe dostarcza Komisji Okręgowej Komitet Główny. 
 6. Zawody mają formę testu pisemnego (otwartego i/lub zamkniętego), sprawdzającego wiadomości w zakresie tematu wiodącego i problematyki Olimpiady, zamieszczonych w Programie Olimpiady. 
 7. Prace uczestników zawodów okręgowych są kodowane wg zasad ustalonych przez Komitet Główny. 
 8. Z przebiegu zawodów okręgowych sporządza się protokół i przesyła do Komitetu Głównego. 
 9. Uczestnikom zawodów okręgowych przysługuje prawo odwołania się od oceny prac do Komitetu Głównego.

 

Organizacja zawodów centralnych. 

 1. Zawody centralne organizuje Komitet Główny i Komisja Organizacyjna w wyznaczonej szkole. 
 2. W zawodach centralnych uczestniczy 60 – 62 zawodników (w szczególnym przypadku do 65), wyłonionych przez Komitet Główny na podstawie oceny zadań z zawodów okręgowych. 
 3. Zawody centralne są dwustopniowe i obejmują: 
 • część pierwszą – pisemną (test otwarty, zamknięty) w języku polskim i obcym (angielskim lub niemieckim) oraz sprawdzian praktyczny celem wyłonienia od 10 do 12 najlepszych zawodników, kwalifikowanych do części drugiej,
 • część drugą - finał ustny w formie bezpośredniej rywalizacji w obecności wszystkich uczestników, zaproszonych gości oraz młodzieży.